Om Intuition

Man säger att

intuitionen är främst framträdande hos kvinnor. Alla, oavsett kön, kan lära sig att använda sin intuition, så att den den säkert finns till hands när man vill. Ju mer man arbetar med intuitionen, desto bättre fungerar den.

Intuition är en känsla för vad som bör göras. Sunt förnuft, som de flesta har, är i själva verket en del intuitionens djupare kunskap, de djupare delarna av vårt tänkande är i grund och botten intuitiva. Intuitionen är alltså en väsentlig del av vårt normala sätt att tänka. Nyckfullhet kanske är ett bra namn på detta. Men det ska helst stämma också.